Stockholm i september 1967

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT 

 

Abort


"Vi borde ha fri abort så att varje kvinna själv får bestämma om hon vill föda ett barn eller ej."

Instämmer starkt
Instämmer
Tveksam
Opponerar
Opponerar starkt

%
18
32
13
27
9

Av männen instämmer 52%, av kvinnorna 50%, av gifta 48%, av ogifta 55%, av svarande mellan 18 och 30 år instämmer 56% och av svarande 30 till 60 år instämmer 47%, i städerna instämmer 54% och på landet 44%. De som är motståndare till fria aborter har mycket starka åsikter om saken. 22% av alla mellan 18 och 60 år anser att abort är "praktiskt taget detsamma som mord".

(Baserat på 2.000 intervjuer)

 

Partiställningen

Intervjuperiod: 28.8-18.9

Antal intervjuade denna period: 2.150

Valet
1966
%

Siffrorna hänför sig till personer som röstade i 1966 års val och är uträknade med flödesanalys.

Våren
1967

September
1967

Högerpartiet

Folkpartiet

Centerpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet kommunisterna

KDS

16.5

17.9

15.1

42.3

6.4

1.8

16.4

18.5

15.8

41.4

6.3

1.7

15.9

18.8

16.1

41.1

6.3

1.8

(Antal intervjuer)

 

(5.455)

(2.150)

Eftertryck av denna tabell är tillåten
med angivande av SIFOs nyhetsbrev INDIKATOR som källa.

 

 

Vänsterpartiet Kommunisterna

Socialdemokraterna har hittills lyckats avvärja ett stort utflöde till vänster och hr Hermanssons röstunderlag är f.n. inte större än vad det var i valet. Vänsterpartiet kommunisterna går dock in i valåret med goda förutsättningar till framgång. Av socialdemokraterna tycker 10 av 65 att vänsterpartiet är näst bäst och att steget dit är mycket litet. På vissa ställen lutar det starkt åt vänster: bland socialdemokrater i småorterna är t.ex. motsvarande siffror 10 av 51, i Göteborgs ytterförsamlingar 10 av 47. Socialdemokraterna inom vissa yrkesgrupper har en påfallande lutning mot vänsterpartiet. Inom byggnadsfacket är t.ex. siffrorna 10 på 50, och inom sjuk- och socialvården 10 på 47. Den allmänna uppfattningen att intellektuella socialdemokrater skulle vara särskilt dragna till vänsterpartiet är däremot felaktig. Bland socialdemokrater inom skolliv och vetenskap är det endast 10 av 120 som lutar åt kommunisterna.

 

Partiledarnas betydelse för röstunderlaget

Hur oumbärliga är partiledarna i kampen om rösterna? Skulle man fortsätta att rösta för partiet om partiledaren försvann ur bilden?
84% av högerpartiets sympatisörer skulle rösta på partiet om Holmberg avgick eller avled (15% är tveksamma och 1% skulle inte längre rösta på partiet).
80% av folkpartiets sympatisörer skulle rösta på partiet om Wedén avgick eller avled (16% är tveksamma och 4% skulle inte längre rösta på partiet).
79% av centerpartiets sympatisörer skulle rösta på partiet om Hedlund avgick eller avled (17% är tveksamma och 4% skulle inte längre rösta på partiet).
86% av socialdemokraternas sympatisörer skulle rösta på partiet om Erlander avgick eller avled (12% är tveksamma och 2% skulle inte längre rösta på partiet).
80% av kommunisternas sympatisörer skulle rösta på partiet om Hermansson avgick eller avled (14% är tveksamma och 6% skulle inte längre rösta på partiet).

(Baserat på 1.800 intervjuer)

 

EEC

92% av befolkningen har hört talas om EEC. Men på frågan "Vad betyder EEC" så kunde endast 59% av dessa svara något så när rätt (d.v.s. Europeiska gemensamma marknaden, sexstatsmarknaden, Europeiska ekonomiska gemenskapen e.d.), 35% gav andra svar och 6% av de som hört talas om EEC kunde inte svara någonting alls på vad EEC var. De som var okunniga upplystes av intervjuarna om att EEC är en europeisk ekonomisk gemenskap i vilken Sverige inte är medlem. Sedan ställdes frågan:

"Tror Ni att det skulle vara till fördel eller nackdel för oss om Sverige blev fullvärdig medlem i EEC?"

Fördel
Nackdel
Tveksam eller inget svar

De som tidigare
visste om EEC
%

De som måste
upplysas om EEC
%

63
9
28

47
7
46

(Baserat på 1.800 intervjuer)

 

Opinionen om Palme

Förtroendet för Palme fick en liten törn efter hans episod med en militärkolonn på Gotland under sensommaren. Inte mindre än 94% av befolkningen hörde talas om denna händelse. (Detta är flera än antalet personer som hade hört talas om förslaget om den statliga investeringsbanken efter två månader av intensiv propaganda på senvintern!) Under trafikomläggningen i vilken Palme framträdde som en huvudperson återställdes dock en del av förtroendet. Siffrorna inom parentes avser Palmes eget parti, övriga siffror hela riket.

Mycket stort förtroende
Varken stort eller litet
Föga förtroende
Tveksam, ej svar

Maj
%

Augusti
%

September
%

27 (46)
39 (39)
32 (15)
2 ( -)

20 (38)
28 (31)
35 (16)
17 (14)

24 (42)
30 (33)
30 (15)
16 (10)

(Baserat på 3.000 intervjuer)

 

Högertrafiken

Om införandet av högertrafik var partierna i riksdagen eniga. Men hur ser det ut i väljarkåren?

"Har införandet av högertrafik ökat eller minskat Era sympatier för regeringen?"


Ökat
Minskat
Tveksam

%
11
25
64

Huruvida högertrafiken verkligen kommer att påverka partiernas röstunderlag beror naturligtvis på om de som ökat eller minskat sina sympatier för regeringen tidigare röstade med oppositionen eller med regeringen.

(Baserat på 1.800 intervjuer)

 

Några svenska värderingar och föreställningar

"Anser Ni att det är den enskildes sak eller samhällets sak att se till att varje människa har en god levnadsstandard?"

Enskildes sak
Samhällets sak
Tveksam

%
42
43
15

"Anser Ni att mödrar till utomäktenskapliga barn skall ha större, mindre eller samma förmåner som andra mödrar?"

Större
Samma
Mindre

%
16
83
1

"Tycker Ni att skolan borde lära barnen mer om vad gamla visa män sagt än om vad som är vetenskapens senaste rön?"

Ja
Nej
Tveksam

%
17
69
14


"Tror Ni att det finns en Gud som ingriper i Ert liv?"

Ja, säkert
Ja, troligen
Nej, troligen ej
Nej, säkert inte
Tveksam

%
22
22
23
20
13


"Tror Ni att sexualiteten är människans förnämsta lyckokälla?"

Ja
Nej
Vet ej

%
36
40
24

(Baserat på 2.000 intervjuer)

 

Vietnam

Genom den internationella gallupkedjan av opinionsinstitut (i vilken SIFO är den svenska representanten) kan vi följa världsopinionen om USAs engagemang i Vietnam.

USA
1967
%

Canada
1966
%

Austra
lien
1966
%

Frank-
rike
1966
%

Eng-land
1966
%

Väst-
Tysk-
land
1966
%

Sve-
rige
1967
%

Amerika bör börja dra
tillbaka sina, trupper

32

31

21

68

42

51

79

Amerika bör fortsätta att strida med samma insats av styrkor som nu

10

18

43

8

17

19

10

Amerika bör öka sina anfall

50

27

24

5

16

15

4

Ingen åsikt

8

24

12

19

25

15

7

I USA har åsikten att man bör börja dra tillbaka trupperna ökat från 18% hösten 1966 till 32% ett år senare.

Återverkningarna av den amerikanska politiken kan även spåras i svaren till denna fråga som SIFO ställde i september.

"Vilket land tycker Ni f.n. bidrar mest till ordning och rättvisa i världen, Ryssland eller Amerika?"

Ryssland
Amerika

Under
30 år
%

Över
30 år
%

36
64

34
66

(Baserat på 1.800 intervjuer)

 

* * * * * * *

(c) 1967 SIFO. INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Med undantag av rutan om partiställningen är eftertryck förbjudet — detta gäller även kopiering och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet ar vanligen hämtat från SIFOs s.k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör kring varje veckoskifte med ett representativt riksurval av 600 eller 1.200 svenskar i åldern 18 till 80 år. Tabellerna bygger vanligen på siffror som ackumulerats i flera veckor, alltså 1.200 eller 1.800 eller 2.400 intervjuer, Alla upplysningar om partiernas ställning i väljarkåren bygger på s.k. flödesanalys av minst 2.000 intervjuer, en metod som ger mycket små felmarginaler genom sin förankring i det faktiska valresultatet.

SIFOs INDIKATOR utkommer fem gånger om året. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationsavgiften kr. 125:- insättes på postgiro 507350, SIFO AB, Box 7207, Stockholm 7.
Reprinted by permission.