Juni 1967

 

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

Socialdemokratisk framryckning

Senvinterns och vårens stora politiska aktivitet från regeringspartiets sida resulterade i en framryckning. Under hösten hade partiets andel i väljarkåren sjunkit till 40,3%. Utspelet med investeringsbanken ändrade detta. Investeringsbanken blev populär bland de socialdemokrater som stod de borgerliga nära och från vilkas led mittenpartierna tidigare hämtat sina vinster. Utspelet med banken stoppade alltså utflödet från regeringspartiet. Banken var också ganska populär bland de borgare som stod socialdemokratin nära. Från dessa grupper fick man ett större inflöde än vanligt under debatten om investeringsbanken. SIFO:s avläsningar vecka efter vecka ger dramatiskt besked om nettoresultatet:

13 mars

20 mars

3 april

17 april

40,8%

41,4%

41,4%

42,4%

 

 

 

 

Efter påsk hade man alltså nått upp till höstvalets nivå av 42,3%. Någon ytterligare framryckning har inte noterats.

 

Vänstervridningens resultat

Socialdemokraternas s.k. vänstervridning har endast lett till små förskjutningar på vänsterkanten. Kommunisterna har gått ned från 6,8% i januari till 6,2% i maj. Att kommunisterna lägger "Vänsterpartiet" till sitt namn förbättrar emellertid deras taktiska läge. Före namnbytet var namnförslag som innehöll ordet "Vänsterpartiet" mycket populärt bland de socialdemokrater som lutar åt kommunismen, mer populärt där än bland kommunisterna själva.

Vänstervridningens väsentliga funktion tycks vara att mobilisera den stora kåren av funktionärer och aktiva frivilliga som finns i socialdemokratiska partiet och i närstående organisationer. Man vill gå till nästa val med större entusiasm än sist. SIFO skall följa hur detta utvecklas.

 

Centern kan vinna många fler än folkpartiet men gör det inte

Av socialdemokraternas 142 procent i väljarkåren finns en tiondel (14%) som tycker att folkpartiet är näst bäst och att steget till folkpartiet är helt litet. Från denna grupp har folkpartiet sedan valet lagt 0,5% till sin andel. Av socialdemokraternas 42% är en fjärdedel (11%) som tycker att centerpartiet är näst bäst och att steget till centern är helt litet. Från denna stora grupp har centerpartiet sedan valet kunnat lägga 0,8%. Centern har alltså större rekryteringsmöjligheter men utnyttjar dem inte lika effektivt som folkpartiet.

Centern är de fattigas parti: 35% av centerns väljare tillhör hushåll med en sammanlagd årsinkomst under 15.000:-. Av kommunisterna faller 27% i denna låga inkomstklass och av socialdemokraterna 21%.

 

Högerns återhämtning

Högern gick framåt under hösten 1966 och ökade sin andel i väljarkåren till 16,3%. På nyåret gjordes ett utspel i försvarsfrågan som snabbt förbytte vinsten 1 förluster. En nedgång på 0,8% noterades i februari och mars.

Majoriteten (57%) av de som uttryckt en åsikt om saken, tyckte att folkpartiet och centern borde acceptera den statliga investeringsbanken. Mittensympatisörer med dragning åt högerpartiet (5% av väljarkåren) delar inte helt och fullt sina partibröders åsikt. I bankdebattens kölvatten kan vi räkna med vinster för högern från denna grupp. Högern har redan återhämtat en del och ligger nu på samma nivå som vid senaste valet.

 

Erlander sköter sig bra men opinionen ökar att han bör släppa fram en efterträdare

Regeringen Erlanders popularitet har ökat. De nya statsråden och de nya politiska initiativen återspeglas i svaren på frågan: Tycker Ni Erlander sköter sig bra som ledare för regeringen?

 

Februari

April

Maj

Ja

41%

51%

54%

Nej

31

24

25

Tveksam

17

25

21

 

 

 

Men inom socialdemokraterna ökar antalet som ändå tycker det är lämpligt att Erlander ger plats för en efterträdare. I februari var det 33%, i april-maj 42%.

 

 

 

Egna partiet

 

Hela riket

 

 

 

Feb.

April

 

 

I dagens politiska läge tycker Ni det är lämpligt att Holmberg sitter kvar som ledare for högern, eller bör han avgå och ge plats för en efterträdare från sitt parti?

Sitta kvar

Avgå

Vet ej,
ej svar

97%

3%

95%

4%

 

1%

 

 

I dagens politiska läge tycker Ni det är lämpligt att Ohlin sitter kvar som ledare för folkpartiet, eller bör han avgå och ge plats för en efterträdare från sitt parti?

Sitta kvar

Avgå

Vet ej,

ej svar

59%

34%

7%

32%

54%

11%

 

 

I dagens politiska läge tycker Ni det är lämpligt att Hedlund sitter kvar som ledare för centerpartiet, eller bör han avgå och ge plats för en efterträdare från sitt parti?

Sitta kvar

Avgå

Vet ej,
ej svar

75%

18%

8%

70%

21%

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egna partiet

 

Hela riket

 

 

 

Febr

April-maj

Febr

April-maj

I DAGENS POLITISKA LÄGE TYCKER NI DET ÄR LÄMPLIGT ATT ERLANDER SITTER KVAR SOM STATSMINISTER, ELLER BÖR HAN AVGÅ OCH GE PLATS FÖR EN EFTERTRÄDARE FRÅN SITT PARTI?

Sitta kvar

Avgå

Vet ej,
ej svar

57%

33%

10%

46%

42%

12%

42%
42%

17%

36%
49%

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av en tillfällighet frågade SIFO om Ohlins avgång dagen efter den hade aviserats: 54% av folkpartisterna tyckte han borde avgå och 32% sitta kvar. Folkpartisterna tyckte även att han sköter sig bra som ledare för partiet: 72% uttryckte denna åsikt, en uppgång sedan februari.

Kronprinsarna

 

Hela landet

Egna partiet

Kan Ni säga vilket parti Thorbjörn Fälldin tillhör?
Ratt svar (c)

35%

45%

Kan Ni säga vilket parti Sven Wedén tillhör?
Rätt svar (fp)

62%

75%

Kan Ni säga vilket parti Olof Palme tillhör?
Rätt svar (s)

90%

93%

 

 

 

 

 

 

De som kunde ange rätt parti fick ytterligare några frågor:

 

 

 

 

Hela landet

Egna partiet

Tycker Ni Thorbjörn Fälldin är

mycket skicklig, ganska skicklig eller inte alls skicklig som politiker?

Mycket skicklig

15%

29%

Ganska skicklig

35%

35%

Inte alls skicklig

2%

2%

Vet ej

48%

34%

 

 

 

 

Tycker Ni Sven Wedén är mycket skicklig, ganska skicklig eller inte alls skicklig som politiker?

Mycket skicklig

17%

24%

Ganska skicklig

43%

48%

Inte alls skicklig

6%

1%

Vet ej

34%

37%

 

 

 

 

Tycker Ni Olof Palme ar mycket skicklig, ganska skicklig eller inte alls skicklig som politiker?

Mycket skicklig

32%

43%

Ganska skicklig

45%

45%

Inte alls skicklig

13%

7%

Vet ej

10%

5%

 

 

 

 

Tycker Ni att Thorbjörn Fälldin inger stort förtroende, föga förtroende eller varken stort eller litet förtroende?

Stort förtroende

25%

54%

Varken stort eller litet

55%

32%

Föga förtroende

10%

5%

Ej svar

10%

9%

 

 

 

 

Tycker Ni att Sven Wedén inger stort förtroende, föga förtroende eller varken stort eller litet förtroende?

Stort förtroende

28%

49%

Varken stort eller litet

47%

40%

Föga förtroende

18%

4%

Ej svar

7%

7%

 

 

 

 

Tycker Ni att Olof Palme inger stort

förtroende, föga förtroende eller varken

stort eller litet förtroende?

Stort förtroende

27%

46%

Varken stort eller litet

39%

39%

Föga förtroende

32%

15%

Ej svar

2%

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% av folkpartisterna har stort förtroende för Fälldin och 28% av centerpartisterna har stort förtroende för Wedén. Palme är inte populär inom centerpartiet. Endast 8% tycker att han "inger stort förtroende", jämfört med 17% inom folkpartiet och 46% inom det egna partiet. Hur är hans ställning bland de många socialdemokrater som lutar åt centern och som har en nyckelroll i nästa val? Räkna med ett ökat utflöde från socialdemokraterna till centern när Palme träder till.

 

Vietnam: ganska enhällig västeuropeisk opinion ledd av Frankrike och Sverige

Med utgångspunkt från vad Ni hört och läst: vilket av följ ande påståenden kommer närmast vad Ni själv tycker beträffande kriget i Vietnam?

 

 

 

Eng-
land

Bel-
gien

Frank-
rike

Väst-
tysk-
land

Ita-
lien

Sve-
rige

USA borde börja dra tillbaka sina trupper

51

63

76

54

49

65

USA borde fortsätta striderna med oförändrad intensitet

21

13

11

17

12

7

USA borde öka sina attacker mot Vietnam

16

11

8

19

21

7

Vet inte

12

13

5

10

18

21

 

 

 

 

 

 

 

Anser Ni att president Johnson är uppriktig eller inte är uppriktig i sina strävanden att få fredsförhandlingar till stånd i Vietnam-kriget?

 

Eng-
land

Bel-
gien

Frank-
rike

Väst-
tysk-
land

Ita-
lien

Sve-
rige

Uppriktig

66

40

30

51

42

30

Inte uppriktig

23

45

51

33

34

40

Vet ej

11

15

19

16

24

30

 

 

 

 

 

 

© SIFO AB - INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet - detta gäller även kopie- ring och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia. Reprinted here by permission.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFO:s s. k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör varje måndag kväll med ett representativt riksurval av 600 svenskar i åldern 16 till 80 år. En del tabeller bygger på siffror som ackumulerats i flera veckor, alltså 1200 eller 1800 intervjuer. SIFO:s INDIKATOR utkommer fem gånger om året i januari, mars, maj, september och november. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationspriset är 125 kronor. Lösnummer säljes ej. Prenumerationsavgiften insättes på postgiro 50 73 50, SIFO AB, Box 900, Stockholm 1.

Reprinted by permission.