Mars 1967

 

PERSONLIGT OCH KONFIDENTIELLT

 

De borgerliga på frammarsch

Socialdemokraternas tillbakagång som så dramatiskt illustrerades i kommunalvalet 1966 fortsätter. Det komplicerade sätt på vilket mandat räknas till riksdagen, gör det emellertid osäkert om förskjutningen skulle resultera i riksdagsmajoritet vid ett val. Alla tendenser från höstvalet står sig. Ingenting tyder på att socialdemokraterna kompenserat förlusterna genom att dra åt sig en större andel av nästa vals förstagångsväljare, eller att de lyckats engagera valskolkare och odeciderade i högre grad än oppositionen.

Dessa uppgifter kommer från SIFO:s "politiska flödesanalys", en konfidentiell service som en del partier anlitar. De faktiska siffrorna, om hur mycket varje parti tar och ger de övriga, förblir konfidentiella. Men då en del uppgifter i delvis förvanskad form läckt ut till TV-aktuellt, vill INDIKATOR upplysa om den allmänna slutsatsen: tendensen från höstvalet fortsätter och de borgerliga har majoritet. -

Koalitioner: socialdemokrater vill regera med centerpartiet, men centern vill regera med andra borgare

Om val skulle hållas nu, kommer alla partier att vara rätt långt från en riksdagsmajoritet. Frågor om vilka kombinationer av partier som bildar ett regeringsunderlag och frågor om olika flerpartiregeringar blir aktuella, Det är partiledningarna, inte väljarna, som avgör om koalitioner kommer till stånd. Men i dylika avgöranden tar man naturligtvis hänsyn till det egna partiets åsikter.

Bland kommunisterna tycker tre fjärdedelar att en koalition socialdemokrater-kommunister är bäst. Av socialdemokratiens sympatisörer tycker 25% att en koalition med kommunisterna är bäst, Som läget nu är i väljarkåren, torde, som sagts, inte de två socialistiska partierna längre ha absolut majoritet. Ett riksdags samarbete dem emellan skulle därför bli beroende av en eller annan rebell från de borgerliga partierna.

Centerpartiet har en nyckelställning i frågan om koalitioner. Av socialdemokraterna tycker 58% att en regeringskoalition med centern vore bäst, Av centerns sympatisörer föredrar 25% återupplivandet av denna koalition. Men 62% föredrar en borgerlig regeringssamverkan. Hälften av de senare (31%) föredrar samverkan mellan de tre borgerliga partierna och hälften (31%) en samverkan med enbart folkpartiet.


Av folkpartiets sympatisörer föredrar 38% en rnittenregering och 43% en borgerlig trepartiregering. Mittenkoalitionen har naturligtvis långt till majoritet. Den borgerliga trepartikoalitionen anses bäst av 77% av högerns folk.

Förväntningarna är högt spända bland mittensympatisörer inte bara på valsamverkan utan även på en partisammanslagning. Hedlund är mer acceptabel som mittenpartiledare för folkpartisympatisörer än vad Ohlin är bland centerns sympatisörer.

 

Partiledarnas ställning i opinionen i februari 1967

 

 

Egna partiet

Hela riket

Tycker Ni Holmberg sköter sig bra som ledare för högern?

Ja

Nej

Tveksam

79%

4%

17%

 

Tycker Ni Ohlin sköter sig bra som ledare för folkpartiet?

Ja

Nej

Tveksam

66%

12%

22%

 

Tycker Ni Hedlund sköter sig bra som ledare för centerpartiet?

Ja

Nej

Tveksam

85%

5%

11%

 

TYCKER NI ERLANDER SKÖTER SIG BRA SOM LEDARE FÖR REGERINGEN?

Ja

Nej

Tveksam

65%

10%

25%

41%

31%

27%

 

Bör partiledarna ge sin plats till någon annan inom partiet?

 

 

Egna partiet

Hela riket

I dagens politiska läge tycker det är lämpligt att Holmberg sit- ter kvar som ledare för högern, e1ler bör han avgå och ge plats för en efterträdare från sitt parti?

Sitta kvar

Avgå

Vet ej,
ej svar

97%

-

3%

 

I dagens politiska läge tycker det är lämpligt att Ohlin sitter kvar som ledare för folkpartiet, eller bör han avgå och ge plats för en efterträdare från sitt parti?

Sitta kvar

Avgå

Vet ej,
ej svar

59% x)

34%

7%

 

I dagens politiska läge tycker det är lämpligt att Hedlund sitter kvar som 1edare för centerpartiet, eller bör han avgå och ge plats för en efterträdare från sitt parti?

Sitta kvar

Avgå

Vet ej,
ej svar

75% xx)

18%

8%

 

I DAGENS POLITISKA LÄGE TYCKER NI ATT DET ÄR LÄMPLIGT ATT ERLANDER SITTER KVAR SOM STATSMINISTER, ELLER BÖR HAN AVGÅ OCH GE PLATS FOR EN EN EFTERTRÄDARE FRÅN SITT PARTI?

Sitta kvar

Avgå

Vet ej,
ej svar

57%

33%

10%

42%

42%

17%

x) I detta instämmer 50% av centerpartisterna

xx) I detta instämmer 60% av folkpartisterna

 

I den aktiva bostadskön: 17% av landets hushåll

Statistiken över antalet personer i bostadskön har blivit rätt missvisande, därför att många, för att ha någon som helst chans om bostad behövs, rent rutinmässigt anmäler intresse för ny bostad och rituellt förnyar sin anmälan varje år. Trycket på bostads-marknaden anges bäst av dem som aktivt gör något för att få eller byta bostad.

SIFO frågade i februari 1967 "Har Ni eller någon i Ert hushåll under den senaste månaden gjort något för att skaffa en ny bostad - till exempel, har Ni läst annonser, besökt, ringt eller skrivit till bostadsförmedlingen, deltagit i bostadssparande, talat med någon som känner till om bostäder eller på annat sätt gjort något för att få en ny bostad?"

De hushåll i vilka man aktivt söker bostad uppgår till 17% i riket fördelade så här:

Storstäder

26%

Övriga städer Landet

20%
6%

 

En SIFO -undersökning från hösten 1966 visade att 7 av 1000 lägenheter står helt tomma, d. v. s. utan möbler.

Indikatorer

Hushåll med extraknäck under gångna veckan

December 1966

Februari 1967

13%

12%

Deltagare i kurser, studiecirklar etc. den gångna veckan

December 1966

Februari 1967

13%

15%

Hushåll med sängliggande sjuk person den gångna veckan

December 1966
Februari 1967

19%

20%

Hushåll i vilket någon blivit bestulen den gångna månaden

December 1966
Februari 1967

3%

3%

De statistiska serier som härmed startar r utvecklade av Samhällsvetenskapliga Forskningsstiftelsen (SAFO)

 

Fritt disponibel inkomst: 30 kronor per 1.000 hushållsinkomst
före skatt

S. k. "discretionary income" är ett av de intressantaste måtten på levnadsstandard. Den inkomst som är kvar efter alla nödvändiga fasta och förutsebara utgifter och avbetalningar visar det utrymme som finns för ny individuellt utformad livsstil. Det är om denna inkomst som sparinrättningar, välgörenhetsinsamlingar, rekreationsindustri, och lyxindustri tävlar. SIFO skall försöka att regelbundet avläsa dess storlek bland dem som har förvärvsarbete. En provmätning gjordes i februari 1967 då bl. a. denna fråga ställdes: "Hur mycket pengar av Er inkomst har Ni personligen över denna månad sedan Ni klarat alla nödvändiga utgifter?"

I storstäderna har 42% mer än 200 kronor fritt disponibla, i övriga städer har 35% mer än 200 kronor och på landet har 24% denna summa fritt disponibel. Av totala hushållsinkomsten före skatt är 3% fritt disponibel för den förvärvsarbetande.

 

Ateism

Endast 57% av folket visste vad "en ateist" är. Av dem som visste förklarade 11% att de själva var ateister (15% av männen och 7% av kvinnorna).

 

 

© SIFO AB - INDIKATOR ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Eftertryck är förbjudet - detta gäller även kopie- ring och elektrostencilering. Prenumeranter får offentligt åberopa enstaka siffror, men brevet får ej ordagrant citeras eller avtryckas i massmedia.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från SIFO:s s. k. veckobussar, de kontinuerliga intervjuundersökningar som SIFO gör varje måndag kväll med ett representativt riksurval av 600 svenskar i åldern 16 till 80 år. En del tabeller bygger på siffror som ackumulerats i flera veckor, alltså 1200 eller 1800 intervjuer. SIFO:s INDIKATOR utkommer fem gånger om året i januari, mars, maj, september och november. Extra brev kan förekomma i perioder med stora strömkantringar i opinionen. Prenumerationspriset är 125 kronor. Lösnummer säljes ej. Prenumerationsavgiften insättes på postgiro 50 73 50, SIFO AB, Box 900, Stockholm 1.

Reprinted by permission.